آلمان

درسال های اخیر، کشور آلمان جزء کشورهای صنعتی قرارگرفته و درنتیجه نیاز این کشور به نیروی کار ماهر روز به روز افزایش پیدا کرده است و در سال 2020 این نیاز بسیار افزایش پیدا کرده است، و به همین دلیل شرایط اخذ ویزای آلمان در سال 2020 بسیار آسان تر شده است

ویــزاء گروه درمــان

حقـــوق و مــــزایــا

پــزشــکان

2300-2500 یورو

دنــدان پزشکان

1800-2100 یورو

پــرستاران

1500-1750 یورو

ویــزاء جستجوءکــار

حقـــوق و مــــزایــا

JobSeeker

1700-2050 یورو

تماس تلفنی

phone_in_talk

تماس تلفنی

phone_in_talk